He

קבלו את כל מה שאתם צריכים לדעת בנוגע לבניית מודל נתונים >>

עשה:

 • הגדר את הישויות המרכזיות וסווג את הישויות למאפיינים ( DIM) ועובדות (FACT)
 • הגדר שפה עסקית אחידה
 • הבן היטב את רמת הגרנולריות של כל טבלה והקשרים בין הטבלאות (וודא שאין הכפלות נתונים בחיבורים)
 • הגדר ככל שניתן במודל הנתונים את הלוגיקות העסקיות על מנת שכל המידע יהיה מאורגן באופן פשוט לתחקור בכלי הקצה
 • וודא שהמודל שנבנה מייצג את כל בעלי העניין בארגון
 • וודא שהחלטות "מבניות" שמתקבלות בזמן הבנייה הראשונית, יתאימו גם שהמודל יתרחב ויקיף את מלוא הנתונים.
 • תעד היטב את מקורות הנתונים והלוגיקות העסקיות והקפד לעדכן בעת שינויים
 • אשר את המודל מול הלקוח לפני תחילת הפיתוח

 

אל תעשה:

 • המנע מאי אחידות בהגדרות עסקיות
 • המנע בבניית המודל מהשפעת המבנה הטבלאי של המערכת התפעולית ( לא כל כל יישות תפעולית היא יישות עסקית )
 • המנע מקשר רבים לרבים (ובמידה ויש חובה כזו עשה זאת באופן נכון שלא יגרום להכפלת נתונים)
 • המנע מהנחות כלשהם ללא ביסוס ובדיקת הנתונים

 

זכור!

 • מודל הנתונים צריך לשקף נכון את התפיסה העסקית של המידע בארגון, (ללא התייחסות לצורה שבה המידע "יושב" במערכות התפעוליות).
 • מודל הנתונים צריך להכיל את כל מרחב המידע של הנושא העסקי הרלוונטי, כולל התייחסות לגרנולריות המידע.
 • מודל הנתונים צריך להיות חוצה נושאים ולא מוטה.

בואו נהפוך את הנתונים
שלכם לתובנות מעצימות

השאירו פרטים ונהיה איתכם בקשר: